Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjudgement /ə'dʒʌdʒmənt/  

  • Danh từ
    sự xét sử, sự phân xử
    sự kết án, sự tuyên án
    sự cấp cho, sự ban cho