Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cổ hoặc đùa) (-ier; -iest)
  đáng tin cậy
  my trusty old bicycle
  chiếc xe đạp cũ đáng tin cậy của tôi
  Danh từ
  người tù tin cẩn (và được hưởng một số đặt ân, do có một số mặt tốt)