Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorruptible /,iŋkə'rʌptəbl/  

  • Tính từ
    không thể mua chuộc được
    không thể phân hủy

    * Các từ tương tự:
    incorruptibleness