Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng tin cậy
  a reliable witness
  người làm chứng đáng tin cậy
  my memory's not very reliable these days
  mấy ngày này ký ức của tôi không thật đáng tin cậy