Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thể sai
  none of us is infallible
  ai mà chẳng có lúc sai
  có hiệu quả tuyệt đối, rất công hiệu
  an infallible remedy
  một phương thuốc rất công hiệu

  * Các từ tương tự:
  infallibleness