Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infallibleness /infælə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể sai lầm được, tính không thể sai được; tính không thể hỏng (phương pháp, thí nghiệm...)