Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng; đơn giản
  a foolproof plan
  một kế hoạch rõ ràng
  a foolproof method
  một phương pháp đơn giản