Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bảo hành
  the watch comes with a year's guarantee
  chiếc đồng hồ được bảo hành một năm
  sự bảo lãnh, vật bảo lãnh
  "what guarantee can you offer?" "I can offer my house as a guarantee"
  "anh lấy gì để bảo lãnh?" "tôi xin lấy ngôi nhà của tôi để bảo lãnh"
  be somebody's guarantee for a loan from the bank
  là người bảo lãnh cho ai vay tiền của ngân hàng
  sự bảo đảm, sự đoan chắc
  blue skies are not always a guarantee of fine weather
  bầu trời xanh chưa chắc là thời tiết đã đẹp
  Động từ
  bảo đảm
  I can guarantee it's trueI saw it myself
  tôi bảo đảm cái đó là đúng, chính mắt tôi đã trông thấy
  bảo lãnh
  guarantee somebody's debt
  bảo lãnh món nợ của ai
  bảo hành (hàng bán ra)
  be guaranteed to do something
  (khẩu ngữ, mỉa) chắc chắn là
  khi anh muốn ra ngoài thì chắc chắn là trời mưa

  * Các từ tương tự:
  Guaranteed week