Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warranty /'wɒrənti/  /'wɔ:rənti/

 • Danh từ
  giấy bảo hành
  the machine is still under warranty
  chiếc máy còn trong thời gian bảo hành
  quyền
  what warranty have you for doing this?
  anh có quyền gì mà làm việc này?