Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commitment /kə'mitəmənt/