Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tuần lễ bảo đảm
    Thanh toán trả cho những công nhân chỉ làm việc trong thời gian ngắn mà không phải do lỗi của họ