Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều oaths /əʊðz/)
  lời thề; lời tuyên thệ
  lời nguyền rủa; lời rủa
  nó hướng về vợ mà buông mấy lời rủa rồi đóng sầm cửa lại và ra đi
  be on (under) oath
  (luật học)
  đã tuyên thệ trước tòa
  quan tòa nhắc người làm chứng là chị ta đã tuyên thệ trước tòa
  on my oath
  (từ cũ)
  tôi thề là như vậy
  I didn't tell anyoneon my oath
  tôi chưa nói với ai đâu, tôi thề là như vậy
  put (place) somebody on (under) oath
  (luật học)
  yêu cầu ai tuyên thệ
  những người làm chứng đã được yêu cầu tuyên thệ
  swear (take) an oath
  (luật học)
  tuyên thệ
  trước khi ra làm chứng, nhân chứng phải tuyên thệ

  * Các từ tương tự:
  oath-breaker, oath-breaking