Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imprecation /,impri'keiʃn/  

  • Danh từ
    lời nguyền rủa, lời chửi rủa
    lẩm bẩm những lời nguyền rủa