Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expletive /ik'spli:tiv/  

  • Danh từ
    từ rủa
    "Damnis an expletive
    "Chết tiệt" là một từ rủa