Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật để trám; chất liệu để nhồi đầy