Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redundancy /ri'dʌndənsi/  

 • Danh từ
  sự dư thừa
  công nhân thừa ra (phải sa thải…)
  xưởng đóng tàu thông báo sa thải hai trăm công nhân

  * Các từ tương tự:
  Redundancy payments