Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolix /'prəʊliks/  /prəʊ'liks/

 • Tính từ
  dài dòng, rườm rà
  a prolix speaker
  người diễn thuyết dài dòng
  his style is tediously prolix
  văn anh ta rườm rà một cách vô vị

  * Các từ tương tự:
  prolixity, prolixly