Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tautology /'tɔ:'tɒlədʒi/  

  • Danh từ
    sự trùng ý, sự trùng ngôn