Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbosity /vɜ:'bɒsəti/  

  • Danh từ
    tính dài dòng (của báo cáo…)