Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repetition /repi'ti∫n/  

 • Danh từ
  sự nhắc lại, sự lặp lại
  điều nhắc lại, điều lặp lại
  bản sao (của một bức tranh…)

  * Các từ tương tự:
  repetition work