Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nhạc) [cuộc biểu diễn] độc tấu
  sự kể lại, sự kể lể
  I had to listen to a long recital of all his complaints
  tôi phải nghe cả một bài kể lể dài dòng những lời than phiền dài dòng của anh ta
  sự ngân, sự bình (thơ)