Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-) (khẩu ngữ)
  như recapitulate
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  như recapitulation
  Động từ
  (Mỹ) (-pp-)
  như retread
  Danh từ
  như retread

  * Các từ tương tự:
  recapitulate, recapitulation, recapitulative, recapture