Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự kể lại; sự thuật lại; sự tường thuật
    chuyện kể; bài tường thuật