Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  biên niên sử, niên giám
  Động từ
  chép thành biên niên sử
  ghi các sự kiện của một cuộc chiến tranh thành biên niên sử

  * Các từ tương tự:
  chronicle-play, chronicler