Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narrate /nə'reit/  /'næreit/

  • Động từ
    kể lại, thuật lại; tường thuật
    narrate one's adventures
    kể lại các cuộc phiêu lưu của mình