Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đọc thuộc lòng (một bài thơ, một đoạn văn, trứơc một cử tọa)
  recite a passage from Hamlet to the class
  đọc thuộc lòng một đoạn trong Hamlet trước cả lớp
  kể, kể lể
  kể ra tên của tất cả thủ đô ở Châu Âu
  recite one's grivances
  kể lể nỗi than phiền của mình

  * Các từ tương tự:
  reciter