Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    diễn tập (vở kịch…)
    kể lại, nhẩm lại (trong trí óc)
    rehearse one's grievances
    nhẩm lại những nổi bất hạnh của mình