Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chronology /krə'nɒlədʒi/  

  • Danh từ
    niên đại học
    sự sắp xếp theo thứ tự niên đại