Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  báo, tập san
  a medical journal
  tập san y học
  nhật ký
  I kept a journal of my visit to China
  tôi đã giữ một cuốn nhật ký về cuộc đi thăm Trung Quốc

  * Các từ tương tự:
  journal-box, journalese, journalise, journalism, journalist, journalistic, journalistically, journalize, journalizer