Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà báo, phóng viên

    * Các từ tương tự:
    journalistic, journalistically