Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ, Định từ
  thứ tư
  Danh từ
  một phần tư

  * Các từ tương tự:
  fourth dimension, fourth normal form (FNF/4NF), Fourth of July, fourth-generation language, fourthly