Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Đại từ, Định từ
    thứ tư
    Danh từ
    một phần tư

    * Các từ tương tự:
    fourth dimension, fourth normal form (FNF/4NF), Fourth of July, fourth-generation language, fourthly