Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paragraphist /'pærəgrɑ:fə/  

  • Danh từ
    người chuyên viết mẫu tin (trên báo)