Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà báo
    chủ báo; chủ hãng thông tin