Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

newscaster /'nju:zkɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    (cũng newsreader)
    người phát thanh bản tin