Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

newsmonger /'nju:zmʌŋgə[r]/  

  • Danh từ
    người hay ngồi lê đôi mách