Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broadcaster /'brɔ:dkɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    phát thanh viên