Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correspondent /,kɒri'spɒndənt/  /kɔ:ri'spɒndənt/

 • Danh từ
  thông tín viên (của một tờ báo, một đài phát thanh…)
  người trao đổi thư từ, người viết thư
  he's a poor correspondent
  anh ta ít viết thư

  * Các từ tương tự:
  Correspondent banks, correspondently