Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stringer /'striηʒə[r]/  

  • Danh từ
    phóng viên cộng tác (không thuộc biên chế của tòa báo)