Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pressman /'presmən/  /presməæn/

  • Danh từ
    (số nhiều pressmen)
    nhà báo