Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journalistic /dʒɜ:nə'listik/  

  • Tính từ
    [thuộc] báo chí

    * Các từ tương tự:
    journalistically