Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journalistically /dʤə:nə'listikəli/  

  • phó từ
    về mặt báo chí; theo kiểu nhà báo; theo quan điểm báo chí