Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chuyên chép sách (trước khi có máy in)
    học giả tôn giáo chuyên nghiệp (thời viết kinh thánh)

    * Các từ tương tự:
    scribe-awl, scriber