Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inscribe /in'skraib/  

 • Động từ
  viết khắc, ghi (chữ, tên)
  inscribe verses on a tombstone; inscribe a tombstone with verses
  ghi những câu thơ lên bia mộ

  * Các từ tương tự:
  inscriber