Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (rewrote, rewritten)
  viết lại (theo một hình thức khác, một văn phong khác)
  bài tiểu luận cần được viết lại
  Danh từ
  bài viết lại
  a modern rewrite of an old story
  bài viết lại hiện đại của một câu chuyện cũ