Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tác giả
  Dickens is my favourite author
  Dickens à tác giả yêu thích nhất của tôi
  as the author of the schemeI can't really comment
  vì là tác giả của kế hoạch, thực sự tôi không thể bình luận gì cả

  * Các từ tương tự:
  authoress, authorial, authoring language, authoring system, authoritarian, authoritarianism, authoritative, authoritatively, authoritativeness