Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chủ bút (báo, tập san…)
    người phụ trách một mục riêng (trên một tờ báo…), biên tập viên

    * Các từ tương tự:
    editor program, editor-in-chief, editorial, editorialist, editorialization, editorialize, editorializer, editorially, editors-in-chief