Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người viết
  the writer of this letter
  người viết lá thư này
  (+tính từ) người có chữ viết (như thế nào đấy)
  a good writer
  người có chữ viết tốt
  nhà văn; tác giả
  a short-story writer
  nhà văn viết truyện ngắn

  * Các từ tương tự:
  writer's cramp