Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm nghề tự do (không làm cho chủ nào cả)