Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

writer's cramp /,raitəz'kræmp/  

  • Danh từ
    sự co cứng cơ tay do viết nhiều