Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

novelist /'nɒvəlist/  

  • Danh từ
    người viết tiểu thuyết; người viết truyện

    * Các từ tương tự:
    novelistic